XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 96576.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-04-05 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13788/18/728]

W dniu 2018.04.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działa"CREODIDASKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TERESPOLSKA nr domu 19 kod pocztowy 03-813 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki02.03.2018 R., REP. A NR 490/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA GORYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY CREODIDASKO JOANNA BIAŁOBRZESKA W SPÓŁKĘ CREODIDASKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DATA OŚW. O PRZEKSZ.: 02.03.2018 R.

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaCREODIDASKO JOANNA BIAŁOBRZESKA,
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIAŁOBRZESKA
2.ImionaJOANNA GENOWEFA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIAŁOBRZESKA
2.ImionaJOANNA GENOWEFA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIAŁOBRZESKI
2.ImionaPIOTR WŁODZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)