IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15698.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-01-04 r., sygnatura akt: VIII Ns-Rej. KRS 8616/18/926
[BMSiG-14863/2018]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje, że wobec podmiotu: "ELECTRONIQA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4.01.2008 r. pod nr KRS 296474, z siedzibą w miejsc.: ZIELONA GÓRA, ul. GŁOWACKIEGO 3 lok. 1, kod pocz.: 65-001, Sąd wszczął postępowanie mające na celu jego rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

W związku z tym, Sąd na podst. art. 25c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwraca się o udzielenie informacji czy ww. podmiot posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

Jednocześnie Sąd wzywa do zgłaszania ewentualnych okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru - w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.