Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15715.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-10 r., sygnatura akt: XVII Ns-Rej. KRS 2901/18/477
[BMSiG-14887/2018]

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec: B&M&S KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z s. w Częstochowie, KRS79387, ul. Brzeźnicka nr 46, 42-200 Częstochowa.

Celem prowadzonego postępowania jest uzyskanie informacji o ewentualnych podstawach do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzenia jego wykreślenia z Rejestru.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że B&M&S KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z s. w Częstochowie nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.