XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 97788.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-04-06 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12098/18/271]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza masarni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 10.13.Z (Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego).

Liczba rekordów:
2 277

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów maszyn ogólnego przeznaczenia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 28.1 (Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia).

Liczba rekordów:
1 173

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.04.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 146353573 NIP 8121915257
3.Firma, pod którą spółka działaVITAL-MED MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina GARBATKA-LETNISKO miejscowość GARBATKA-LETNISKO
2.Adresmiejscowość GARBATKA-LETNISKO ulica UL. SPACEROWA nr domu 2 kod pocztowy 26-930 poczta GARBATKA-LETNISKO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiZIENIONA UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 21.12.2017 R., SPORZĄDZONA PRZEZ JAROWSŁAW KUDŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KOZIENICACH, REPERTORIUM A NR 6322/2017, Z DNIA 01.03.2018 R. SPORZĄDZONĄ PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA KUDŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KOZIENICACH, REPERTORIUM A NR 1208/2018, ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 21.12.2017 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA VITAL - MED MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE UPROSZCZONYM, OKREŚLONYM W ART. 551 I NAST. ORAZ ART. 582 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ VITAL - MED DARIUSZ SKOCZYLAS, KATARZYNA SADURSKA, VITAL- MED MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI VITAL - MED DARIUSZ SKOCZYLAS, KATARZYNA SADURSKA, VITAL- MED MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 ROKU ZAMIESZCZONA JEST W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ JAROSŁAWA KUDŁĘ, NOTARIUSZA W KOZIENICACH (REP. A NR 6322/2017) PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KOZIENICACH PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 26, 26-900 KOZIENICE.

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaVITAL - MED DARIUSZ SKOCZYLAS, KATARZYNA SADURSKA, VITAL-MED MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS
5.Numer REGON146353573
6.Numer NIP8121915257

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSKOCZYLAS
2.ImionaDARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSADURSKA
2.ImionaKATARZYNA AGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego8.000 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego8.000 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVITAL-MED MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON366974974
4.Numer KRS0000671917 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPELEMENTARIUSZOWI), TJ. SPÓŁCE VITAL - MED MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000671917). W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI DARIUSZ SKOCZYLAS - PREZES ZARZĄDU ORAZ KATARZYNA SADURSKA - WICEPREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI VITAL - MED MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVITAL-MED MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON366974974
4.Numer KRS0000671917 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA