XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 97789.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-04-06 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6864/18/789]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa podkarpackiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie podkarpackim.

Liczba rekordów:
326 171

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.04.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Firma, pod którą spółka działaWMS PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW
2.Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. ZIMOWIT nr domu 48 nr lokalu 1 kod pocztowy 35-605 poczta RZESZÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki29.03.2018R. NOTARIUSZ ANNA ŚWIERAD, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, REP. A NR 1451/2018

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIKORA
2.ImionaMARCIN JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego250.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego250.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWMS PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON369738240
4.Numer KRS0000723990 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIKORA
2.ImionaWOJCIECH KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego250.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego250.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. SPÓŁKA BĘDĄCA KOMPLEMENTARIUSZEM PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI POPRZEZ SWÓJ ORGAN TJ. ZARZĄDU LUB INNE WŁAŚCIWIE UMOCOWANE DO JEJ REPREZENTACJI. KOMPLEMENTARIUSZA (SPÓŁKĘ WMS PROGRES SP. Z O.O.) REPREZENTUJE: 1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU, 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU - WOJCIECH SIKORA, CZŁONEK ZARZĄDU - MARCIN SIKORA.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWMS PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON369738240
4.Numer KRS0000723990 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI