XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 9882.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-01-05 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/50355/17/970]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów samolotów, śmigłowców, szybowców i lotni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 30.30.Z (Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Liczba rekordów:
222

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza placówek medycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 86.10.Z (Działalność szpitali).

Liczba rekordów:
2 230

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotu"FUNDACJA MARIUSZ FYRSTENBERG TENNIS FOUNDATION"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość STARE BABICE
2.Adresmiejscowość STARE BABICE ulica UL. POGODNA nr domu 8 kod pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu25.10.2017 R., PRZYJĘTO STATUT; 21.12.2017 R., USUNIĘTO PAR. 9 UST. 23, PAR. 26

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DS. SPORTU I TURYSTYKI STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA FUNDACJI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoFYRSTENBERG
2.ImionaMARIUSZ STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoFYRSTENBERG
2.ImionaMARTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji- PROMOCJA SPORTU TENISA ZIEMNEGO, W TYM POPRZEZ ORGANIZACJĘ TURNIEJÓW TENISOWYCH ORAZ SZKOLENIE ZAWODNIKÓW W DZIEDZINIE TENISA ZIEMNEGO. - PROPAGOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA POPRZEZ PROMOCJĘ WSZELKICH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI TENISA ZIEMNEGO; - UPOWSZECHNIANIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, W TYM WSPIERANIE INICJATYW NA RZECZ ROZWOJU KULTURY I SPORTU; - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI; - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZNOŚCIAMI; - UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT NOWOCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA, INNOWACJI W EDUKACJI LUB INNOWACJI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI INTELEKTUALNYMI, ZBIEŻNYCH Z CELAMI FUNDACJI; - PROPAGOWANIE DOBRYCH PRAKTYK W DZIEDZINIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; - PROWADZENIE EDUKACJI PROZDROWOTNEJ; - PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ OŚWIATOWĄ, EDUKACYJNĄ SPORTOWĄ ORAZ WYCHOWAWCZĄ W ZAKRESIE ZBIEŻNYM Z CELAMI FUNDACJI; - ORGANIZACJA I WSPIERANIE MEDIÓW ORAZ KAMPANII INFORMACYJNYCH, ZBIEŻNYCH Z CELAMI FUNDACJI; - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA; - PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.