IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 31429.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-01-20 r., sygnatura akt: BB VIII Ns-Rej. KRS 4630/19/881
[BMSiG-30885/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu sanockiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie sanockim (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
12 734

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów odzieży roboczej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 14.12.Z (Produkcja odzieży roboczej).

Liczba rekordów:
1 536

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu Fundacja "Dobrodaj" z siedzibą w Jeleśni, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 0000597596, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: Jeleśnia (34-340), ul. Orawska 20.

Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt BB VIII Ns-Rej. KRS 4630/19/881 w sprawie z urzędu przy udziale Fundacja "Dobrodaj" z siedzibą w Jeleśni.

Postępowanie wszczęto w celu rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.