IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 36242.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-06-23 r., sygnatura akt: KI. X Ns-Rej. KRS 4668/19/052
[BMSiG-35856/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm - powiat szydłowiecki

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie szydłowieckim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
6 153

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółdzielni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółdzielni zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
11 613

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI. X Ns-Rej. KRS 4668/19/052 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu: "FUNDACJA PODAJĄC DŁOŃ TRADYCJI - CERAMIKA ARTYSTYCZNA ŁAGÓW", KRS 564303, REGON 361830176 , NIP 6572918481 , adres: NOWY STAW 38, 26-025 ŁAGÓW.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.