Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 988612.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-10-31 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23361/19/885]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu radomskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie radomskim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
23 613

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 167

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.08.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPETFOOD JEDLIŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaUNITED PETFOOD RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki10.06.2019 R., NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2575 /2019. ZMIANA OD § 1 DO § 16 UMOWY SPÓŁKI ORAZ USUNIĘCIE § 17 UMOWY SPÓŁKI (TJ. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI STANOWIĄCEJ TEKST JEDNOLITY).

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPETFOOD HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON381648421

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika5.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252.500,00 ZŁOTYCH

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaUNITED PETFOOD PRODUCERS N.V.
5.Udziały posiadane przez wspólnika5.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252.500,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego505000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiJAROSŁAW KRZYŻANOWSKI JAKO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POWOŁANY PRZEZ PETFOOD HOLDING SP. Z O.O. UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH WCHODZĄCYCH W ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU: - REPREZENTACJA SPÓŁKI W POSTĘPOWANIACH PRAWNYCH I ADMINISTRACYJNYCH, W KTÓRYCH MAKSYMALNA EKSPOZYCJA FINANSOWA SPÓŁKI WYNOSI 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH); - DOKONYWANIE ZAKUPU TOWARÓW I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) W PRZYPADKU POJEDYNCZEGO ZAMÓWIENIA ORAZ 2.500.000,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) ŁĄCZNIE W UJĘCIU MIESIĘCZNYM; - PODPISYWANIA UMÓW Z KLIENTAMI W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, KTÓRYCH ROCZNA WARTOŚĆ PIENIĘŻNA / Z KTÓRYCH ROCZNY PRZYCHÓD NIE PRZEKRACZA KWOTY 4.300.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH); - DOKONYWANIA ELEKTRONICZNYCH PRZELEWÓW Z RACHUNKU BANKOWEGO SPÓŁKI W RAMACH JEJ BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI DO WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) W RAMACH JEDNEGO PRZELEWU; - PODPISYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z PRACOWNIKAMI I KONSULTANTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, STANOWIĄCYCH ROCZNY ZRYCZAŁTOWANY KOSZT DLA SPÓŁKI NIEPRZEKRACZAJĄCY 215.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). W POZOSTAŁYM ZAKRESIE, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKA
2.ImionaAGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDUMOULIN
2.ImionaDOMINIEK GEORGES Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKI
2.ImionaJAROSŁAW ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE