XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 1015239.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-09-05 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7303/19/31]

Zamów marketingową bazę danych

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm - Chorzów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Chorzów (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
11 430

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza brokerów informacji

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 63.99.Z (Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana).

Liczba rekordów:
2 296

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.09.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA STORY ART
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ
2.Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GDAŃSKA nr domu 89 nr lokalu 1 kod pocztowy 85-022 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu5.08.2019R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU FUNDACJI UPOWAZNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoSTEFANOWICZ
2.ImionaNATALIA MONIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji 1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE LOKALNYCH TWÓRCÓW ORAZ ARTYSTÓW Z DZIEDZINY KULTURY M.IN. MUZYKA, TEATR, LITERATURA, TANIEC, FOTOGRAFIA, FILM, MALARSTWO, SZTUKI WIZUALNE, 2. DZIAŁANIE NA RZECZ LOKALNEGO, POLSKIEGO, ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I LOKALNEJ TWÓRCZOŚCI, 3. ANIMACJA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH O CHARAKTERZE PROMOCYJNYM, SOCJALIZACYJNYM I TERAPEUTYCZNYM M.IN. POPRZEZ ORGANIZACJE KONCERTÓW, WERNISAŻY, WARSZTATÓW, 4. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, 5. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, 6. PROPAGOWANIE OBYWATELSKIEJ AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ.