Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 59654.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-02-01 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75374/18/583]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 043 541

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm hostingowych i przetwarzających dane

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 63.11.Z (Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność).

Liczba rekordów:
6 430

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.02.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaCYBERRESCUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MODLIŃSKA nr domu 129 nr lokalu U10 kod pocztowy 03-186 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejKONTAKT@ CYBERRESCUE.ME

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19.12.2018 R., REP. A NR 14345/2018, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPODZIAŁ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePODZIAŁ SPÓŁKI POD FIRMĄ CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO S.A. ("SPÓŁKA DZIELONA") NA PODSTAWIE ART. 529 § 1 PKT4) KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ STANOWIĄCEJ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAŁA POD FIRMĄ CYBERRESCUE SP. Z O.O. ("SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA"), W ZAMIAN ZA UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ, KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE PRZEZ WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO S.A. Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R. ORAZ UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CYBERRESCUE SP. Z 0.0. W ORGANIZACJI Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R.

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaCENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO SPÓŁKA AKCYJNA,
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze0000543443 3. 0000543443
5.Numer REGON360795070
6.Numer NIP5252609329

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFUTURE TECH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
3.Numer PESEL lub numer REGON367606971
5.Udziały posiadane przez wspólnika7.326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 476.190,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego499980,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMASTALERZ
2.ImionaJAROSŁAW JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHMIELEWSKI
2.ImionaWOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAKUBIEC
2.ImionaKONRAD PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRAWCZYK
2.ImionaMACIEJ PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)