V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 13816.
SĄD REJONOWY W BĘDZINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 983/18
[BMSiG-13064/2019]

W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 983/18 toczy się sprawa z wniosku Stanisławy Zdebel o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 33/5, k.m. 14, o pow. 1811 m2, położonej w Czeladzi, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały własność, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.