I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 24795.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-08-10 r.
[BMSiG-24319/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hodowców ryb morskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 03.21.Z (Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich).

Liczba rekordów:
33

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów ze sprzętem IT

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.4 (Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
11 803

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Advanced Protection Systems Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy pl. Kaszubskim nr 8, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS nr 0000743881 (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 10 czerwca 2019 roku, na godzinę 1200, w Gdańsku przy ulicy Opackiej 16/1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Protection Systems Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Advanced Protection Systems S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Advanced Protection Systems S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Advanced Protection Systems S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Advanced Protection Systems S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Advanced Protection Systems S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Advanced Protection Systems S.A.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Advanced Protection Systems S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela na serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C oraz zmiany statutu Advanced Protection Systems S.A.

Zarząd Advanced Protection Systems S.A. zgodnie z art. 402 § 2 ksh podaje treść projektowanych zmian statutu Advanced Protection Systems S.A.

Zmienia się § 8 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 126.614,01 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście złotych jeden grosz) do 156.614,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: dziesięć grosz) każda, w tym:

a) 12.140.000 (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 12.140.000, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;

b) 521.400 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 521.400, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;

c) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) oraz nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: dziesięć grosz) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony przed rejestracją Spółki.

3. Akcje objęte za wkłady pieniężne zostały pokryte w całości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Advanced Protection Systems S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Advanced Protection Systems S.A. i praw do akcji Advanced Protection Systems S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Protection Systems S.A. odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 roku, o godz. 1200, w Gdańsku przy ulicy Opackiej 16/1 (Kancelaria Pieczonka Nowacki Pietrzak Spółka jawna).