I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 24798.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-10-12 r.
[BMSiG-24402/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
431 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm pożyczkowych i lombardów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 64.92.Z (Pozostałe formy udzielania kredytów).

Liczba rekordów:
4 975

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Aforti Finance S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i § 2 KSH oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aforti Finance S.A. na dzień 11 czerwca 2019 roku, na godz. 1200, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, piętro XXVII.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz z raportem i opinią z badania sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku w tym wypłaty dywidendy za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,

c) przeznaczenia zysku za rok 2018,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu pełniącym obowiązki w roku obrotowym 2018,

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym obowiązki w roku obrotowym 2018,

f) przyjęcia Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki i upoważnienia Zarządu do określenia jego szczegółowych warunków.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH. Materiały merytoryczne będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Aforti Finance S.A., w Warszawie, od 20 maja 2019 r. w dni robocze.