I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 24812.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-15 r.
[BMSiG-24366/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa lubelskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie lubelskim.

Liczba rekordów:
389 177

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm świadczących usługi wspomagające transport lądowy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 52.21.Z (Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy).

Liczba rekordów:
8 104

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

TRANSGAZ Spółka Akcyjna w Zalesiu, KRS 0000061159, SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Transgaz w Zalesiu zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. w siedzibie PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. przy ul. Leszno 12 w Warszawie, początek obrad o godzinie 1000.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA).

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2018.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok;

2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;

3) sposobu podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za 2018 rok;

4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;

5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;

6) zatwierdzenia Celów MBO dla Zarządu na rok 2019;

7) rozliczenia Celów MBO za rok obrachunkowy 2018;

8) przyznania Premii dla Zarządzających.

6. Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.

7. Sprawy organizacyjne.

8. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w ZWZA, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem tegoż. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia na dowód złożenia akcji u notariusza lub w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. w Warszawie lub Banku Handlowego SA w Warszawie. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19.06.2019 r.

Prezes Zarządu