I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30579.
KRS 0000180400, REGON 271124746, NIP 6520012656
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-11-21 r.
[BMSiG-30578/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Biuro Finansowo-Księgowe "Profit" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki Biuro Finansowo-Księgowe "PROFIT" Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, ulica Słowackiego 5, wpisanej do KRS pod nr 0000180400, działając na podstawie art. 264 § 1 ksh, ogłasza, że w dniu 9.06.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 5.000 zł (pieć tysięcy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdego z udziałów w kapitale Spółki z kwoty 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy do kwoty 100 zł (sto) każdy.

Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki, do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia.

Wierzycieli, którzy w powyższym terminie nie zgłoszą sprzeciwu, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.