V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 37320.
SĄD REJONOWY W TARNOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 126/20
[BMSiG-37403/2020]

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie pod sygnaturą akt I Ns 126/20 toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Józefie Podgórskim (synu Antoniego i Teresy) zmarłym w dniu 23 maja 1942 r. w Oświęcimiu, ostatnio przed śmiercią zamieszkałym w Tarnowie; i po Marii Podgórskiej z domu Bil (córce Adama i Agnieszki), zmarłej w dniu 28 września 1967 r. w Tarnowie i tam ostatnio przed śmiercią zamieszkałej. W skład spadku po zmarłych wchodzą udziały we współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Orkana 44A w Tarnowie, objętej LWH 691 dla gminy katastralnej Rzędzin.

Wzywa się wszystkich spadkobierców, by w ciągu 3 miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosili się do sądu spadku i udowodnili swe prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach