Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 45296.
KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 7251482632
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-03-29 r.
[BMSiG-45559/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Helios SA sprawozdanie finansowe

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane "Zgromadzeniem"), na dzień 30 września 2020 r., na godzinę 1100, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.:

a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,

b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

6. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019,

c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019,

d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019,

e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

h) powzięcia uchwały w sprawie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,

i) zmiany Statutu Spółki:

Proponowana zmiana polega na dodaniu do art. 11 Statutu ust. 4 o treści:

"Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji w sposób samodzielny, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy."

j) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84. Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki, w Łodzi, w godz. 900-1530.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium RP i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w banku lub firmie inwestycyjnej: Santander Biuro Maklerskie. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Łodzi. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych KSH.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).