I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 46672.
KRS 0000700436, REGON 368555968, NIP 8133759001
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-19 r.
[BMSiG-47261/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Monad Rock SA sprawozdanie finansowe

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd MONAD ROCK S.A. z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000700436, NIP 8133759001 , o kapitale zakładowym 100 000,00 PLN opłaconym w całości (dalej jako: "Spółka"), wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji Spółki w jej siedzibie, tj. pod adresem ul. Adama Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów, Polska, w godz. 800-1600.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd informuję, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych