I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 46680.
KRS 0000732762, REGON 146007641, NIP 5213627518
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-05-18 r.
[BMSiG-47214/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Storic SA sprawozdanie finansowe

Zarząd spółki STORIC S.A. z siedzibą w alei Jana Pawła II 27 w Warszawie, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Storic S.A., które odbędzie się 9 października 2020 roku, o godz. 1000, w Hit Hotel w Warszawie przy ulicy ks. I. Kłopotowskiego 33.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki STORIC S.A. (,,Spółka").

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2019 roku i zakończony 31 grudnia 2019 (,,Rok Obrotowy").

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w Roku Obrotowym.

7. Podjęcie uchwały w zakresie pokrycia straty w Roku Obrotowym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Roku Obrotowym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Roku Obrotowym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji wszelkich akcji Spółki oraz upoważnienia zarządu Spółki do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie związanym z dematerializacją akcji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych