I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 63012.
KRS 0000032217, REGON 750432138, NIP 8381029481
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-31 r.
[BMSiG-64153/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Geotermia Mazowiecka" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Geotermii Mazowieckiej S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o uchwaleniu Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad i zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

dodanie po § 13a Statutu Spółki § 13b o następującym brzmieniu:

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje, na wniosek akcjonariusza, duplikat zniszczonego lub utraconego dokumentu.

2. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest składany do Zarządu przez akcjonariusza uprawnionego z tych akcji na podstawie wpisu do księgi akcyjnej

Spółki. Wniosek jest składany w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego, w szczególności jego serię i numer;

2) określenie akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń;

3) oświadczenie, że dokument zniszczony lub utracony nie został przeniesiony przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu.

3. Po otrzymaniu przez Zarząd wniosku akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wzywając do zgłoszenia Zarządowi Spółki sprzeciwu w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4. Podmiot składający sprzeciw powinien jednocześnie wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie:

1) oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź

2) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu.

5. Zarząd Spółki uwzględnia jedynie sprzeciwy, które zostały zgłoszone zgodnie z ust. 4 powyżej.

6. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki, w formie uchwały, umarza dokument objęty wnioskiem i niezwłocznie wydaje akcjonariuszowi duplikat umorzonego dokumentu.

7. Koszty sporządzenia duplikatu dokumentu oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, określonego w ust. 3, ponosi akcjonariusz składający wniosek, o którym mowa w ust. 1.

8. Jeżeli do Zarządu Spółki zostanie złożony sprzeciw w formie i terminie przewidzianym w ust. 3 i 4 powyżej, Zarząd Spółki niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza (który - zgodnie z prowadzoną przez Zarząd Spółki księgą akcyjną - jest uprawniony do akcji inkorporowanych w dokumencie, którego dotyczy sprzeciw) na piśmie o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych (lub odcinka zbiorowego akcji imiennych) zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w dekrecie z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r., poz. 20).

Zarząd Spółki przewiduje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez dedykowaną platformę informatyczną.

Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu w powyższej formie określa Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Geotermii Mazowieckiej S.A., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który jest opublikowany na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób powinien, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia do godz. 1500, przesłać Spółce na adres mailowy: walne@geotermia.com.pl oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z pozostałymi dokumentami określonymi w ww. regulaminie.

Zarząd uprzejmie informuje, że materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad będą wyłożone siedzibie Spółki od dnia 20.11.2020 r., w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1200.

Prezes Zarządu
Marek Balcer

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 sprawozdań finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.