I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 64550.
KRS 0000511765, REGON 222095684, NIP 6040162812
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-05-30 r.
[BMSiG-65544/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Moldrew Literski S.K.A. sprawozdanie finansowe

Komplementariusz spółki MOLDREW LITERSKI Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Trąbkach Wielkich (dalej "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gdańska 29, (83-034) Trąbki Wielkie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 800 do 1400.
Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.
Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.