I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 64610.
KRS 0000032667, REGON 490564527, NIP 7341013591
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-07 r.
[BMSiG-57423/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA sprawozdanie finansowe

WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Zarząd Spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju (Spółka), KRS 0000032667, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę posiadanych przez Akcjonariuszy.

Dokumenty akcji można składać w biurze Zarządu Spółki przy ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój, osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej.

Celem złożenia dokumentów akcji w Spółce jest dokonanie ich wymiany na akcje wydane w formie bezdokumentowej (zdematerializowanie).

Po złożeniu dokumentów akcji w Spółce zostaną one z dniem 1 marca 2021 r. wydane w formie bezdokumentowej (zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. - Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa), z zachowaniem ciągłości praw (uprawnień) i obowiązków wynikających z tych akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się wyłącznie za pisemnym pokwitowaniem wydanym każdemu Akcjonariuszowi.

W przypadku uszkodzenia lub utraty dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego wzywa się Akcjonariusza do zgłoszenia tego faktu Spółce oraz złożenia do Spółki wniosku o umorzenie takiego dokumentu zgodnie z procedurą przewidzianą w § 8a Statutu Spółki.

Wezwanie niniejsze jest 4 z 5 ogłoszeń.