I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 64618.
KRS 0000043550, REGON 250017863, NIP 6220005712
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-05 r.
[BMSiG-65519/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA sprawozdanie finansowe

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1400.