V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 64904.
SĄD REJONOWY W GOSTYNINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 230/20
[BMSiG-65577/2020]

W Sądzie Rejonowym w Gostyninie toczy się sprawa z wniosku Kazimierza Lisieckiego o zasiedzenie z dniem 1 maja 2016 r. własności:

a. nieruchomości przeznaczonej pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowej niezbudowanej położonej w miejscowości Grabina, o powierzchni 0,04 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0002 Grabina numerem 379/1;

b. nieruchomości rolnej zabudowanej, zalesionej, uprawnej pastwiskami oraz ornej, położonej w miejscowości Grabina o powierzchni 2,71 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0002 Grabina numerem 379/2;

c. nieruchomości leśnej, uprawnej pastwiskami i ornej położonej w miejscowości Grabina o powierzchni 2,65 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0002 Grabina numerem 380;

d. nieruchomości rolnej zabudowanej, zalesionej, uprawnej pastwiskami oraz ornej, położonej w miejscowości Grabina o powierzchni 2,71 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0002 Grabina numerem 383;

e. nieruchomości zalesionej, z rowami, położonej w miejscowości Grabina o powierzchni 0,33 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0002 Grabina numerem 384;

nieruchomości rolnej, ornej, położonej w miejscowości Grabina o powierzchni 0,16 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0002 Grabina numerem 386, dla których to nieruchomości nie jest urządzona księga wieczysta, ani nie jest prowadzony zbiór dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali się tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.