V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 64908.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 321/20
[BMSiG-65549/2020]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 321/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Piastów o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 36/2 oraz działkę ewidencyjną o nr 37, położoną w miejscowości Piastów przy ul. Poniatowskiego 9.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, w I Wydziale Cywilnym, i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.