XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1093061.
KRS 0000460415, REGON 321369024, NIP 9552347396
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-04-29 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/20577/20/575]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Montostal Szczecin sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

WYKREŚLIĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

32

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

33

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

34

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

35

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

36

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

37

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

38

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

39

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI