I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 7715.
KRS 0000413254, REGON 871501561, NIP 9562031358
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-05 r.
[BMSiG-7339/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Blue Line Engineering SA sprawozdanie finansowe

Blue Line Engineering S.A. w Krzywopłotach (Spółka), zarejestrowana pod nr KRS 0000413254, na podstawie art. 434 ksh ogłasza o zaoferowaniu dotychczasowemu akcjonariuszowi akcji, co do których przysługuje prawo poboru, informując, że:

1. data powzięcia uchwały: uchwała NWZ z dnia 17 października 2019 r.;

2. suma o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy: kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 100.000 zł;

3. liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji podlegających prawu poboru: 100.000 akcji zwykłych imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł;

4. cena emisyjna akcji imiennych serii C: 8.998.488,18 zł za wszystkie akcje imienne serii C podlegające prawu poboru;

5. zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: akcje będą przyznawane dotychczasowemu akcjonariuszowi proporcjonalnie do posiadanych przez niego akcji;

6. miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: zapisy na akcje serii C przyjmowane będą w siedzibie Spółki, w terminie 3 tygodni od dnia niniejszego ogłoszenia. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest wyłącznie Spółka. Wniesienia wkładów na akcje objęte zapisem należy dokonać w pełnej wysokości, najpóźniej ze złożeniem zapisu. Brak wniesienia wkładów powoduje bezskuteczność zapisu;

7. termin z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 17 kwietnia 2020 r.;

8. termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji: 3 tygodnie od dnia niniejszego ogłoszenia;

9. termin ogłoszenia przydziału akcji: w terminie 2 tygodni od zakończenia subskrypcji.