IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 16474.
KRS 0000216925, REGON 812426319, NIP 8581726285
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-09-14 r., sygnatura akt: GL. X Ns-Rej. KRS 1238/20/446
[BMSiG-15913/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa zachodniopomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie zachodniopomorskim.

Liczba rekordów:
246 346

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
408 849

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu "LOGOS.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 216925. Ostatnim ujawnionym w Rejestrze adresem siedziby podmiotu jest: ul. WARSZAWSKA 48, 41-800 ZABRZE, kraj POLSKA.
Postępowanie toczy się pod sygn. akt GL. X Ns-Rej. KRS 1238/20/446. Postępowanie wszczęto w celu ustalenia czy podmiot posiada majątek zbywalny i faktycznie prowadzi działalność i wykreślenia podmiotu z Rejestru.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie Krajowego Rejestru Sądowego.