IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 16522.
KRS 0000596331, REGON 363478660, NIP 9691616724
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-01-12 r., sygnatura akt: GL. X Ns-Rej. KRS 4170/20/634
[BMSiG-15933/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
540 852

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm handlujących energią elektryczną

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 35.14.Z (Handel energią elektryczną).

Liczba rekordów:
923

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu: TRIVOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KNURÓW, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 596331. Ostatnim ujawnionym w Rejestrze adresem siedziby podmiotu jest: ul. Niepodległości 102, 44-190 Knurów.
Postępowanie toczy się pod sygn. akt GL. X Ns-Rej. KRS 4170/20/634. Postępowanie wszczęto w celu ustalenia czy podmiot posiada majątek zbywalny i faktycznie prowadzi działalność i wykreślenia podmiotu z Rejestru.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.