XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 139290.
KRS 0000117098, REGON 012943301, NIP 5262178204
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-14 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4847/20/185]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Orama Polska" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"ORAMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"ORAMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółki-W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKARLSSON
2.ImionaARNE HARRY Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHERNIK
2.ImionaJERZY ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoTWORZOWSKA
2.ImionaMARIOLA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 5/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIA 17.02.2020 ROKU ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 1123/2020 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ JUSTYNĘ KARASIŃSKĄ W KACELARII NOTARIALNEJ W PUŁAWACH , 17.02.2020
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTWORZOWSKA
2.ImionaMARIOLA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHERNIK
2.ImionaJERZY ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 5/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIA 17.02.2020 ROKU ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 1123/2020 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ JUSTYNĄ KARASIŃSKĄ W KACELARII NOTARIALNEJ W PUŁAWACH , 17.02.2020
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE