XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 139889.
KRS 0000741448, REGON 015239399, NIP 1132399979
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-08-01 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18244/20/667]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Pwc Advisory sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki02.03.2020, REP. A NR 2078/2020, NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 2 POPRZEZ DODANIE PKT 78, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI SKUTECZNA OD DNIA 02.03.2020.

Rubryka 7. Dane wspólników

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK
2.ImionaBARTŁOMIEJ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE