IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 1779.
KRS 0000447735, REGON 281469584, NIP 7393858544
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-02-06 r., sygnatura akt: VIII Ns-Rej. KRS 193/20/195
[BMSiG-1062/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółdzielni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółdzielni zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
16 051

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm rozbiórkowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 43.11.Z (Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych).

Liczba rekordów:
10 043

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 z późn. zm.), ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu: "OL-DROM" Olsztyńska Spółdzielnia Socjalna w Olsztynie, KRS 447735, adres: 10-900 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 7/8.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.