V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 1820.
SĄD REJONOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1041/17
[BMSiG-1076/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1041/17 prowadzone jest z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Tomaszowskiego z udziałem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1987 r. własności nieruchomości gruntowej położonej w Tomaszowie Mazowieckim, województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224 w obrębie 16, o pow. 0,2759 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do wyżej opisanej nieruchomości, pod rygorem pominięcia w postępowaniu.