V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 1822.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE, VI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VI Ns 192/19
[BMSiG-1102/2020]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, (informacja ukryta), 00-517 Warszawa, w sprawie toczącej się pod sygn. akt VI Ns 192/19 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem uczestników Adama Iwaniec, Marty Iwaniec o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla in blanco o treści:

"Weksel WARSZAWA dnia 23 kwietnia 2010 na . . . . . . . . . . . . . . . zapłac . . . . . . . . . . . za ten weksel na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . sumę................Płatnyw..............."podpisany przez Adama Iwaniec i Martę Iwaniec, z podanymi po lewej stronie, obok podpisów, numerami PESEL - przy czym słowa "WARSZAWA", "23 kwietnia 2010", podpisy oraz numery PESEL są umieszczone na wekslu pismem ręcznym, aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.