XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 17579.
KRS 0000820874, REGON 385210012, NIP 7123397524
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-01-07 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22238/19/557]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm - powiat węgrowski

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie węgrowskim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
13 208

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza instytutów badawczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 72 (Badania naukowe i prace rozwojowe).

Liczba rekordów:
5 000

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
2.Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. MARIANA LANGIEWICZA nr domu 22 kod pocztowy 20-032 poczta LUBLIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu13.12.2019 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SPORTU

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoGAWEŁ
2.ImionaDARIUSZ ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCIERNIAK
2.ImionaJAROSŁAW PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPENDEL
2.ImionaDAMIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAŁYS
2.ImionaDOMINIK ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji1.WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. 2.UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ, FINANSOWEJ, W TYM STYPENDIÓW DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, STUDENTOM I INNYM OSOBOM DOROSŁYM W CELU ROZWOJU ICH TALENTÓW I UZDOLNIEŃ. 3.UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ, FINANSOWEJ OSOBOM PRAWNYM REALIZUJĄCYM SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. 4.REALIZACJA USŁUG PROMOCYJNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE SPORTU. 5.ORGANIZACJA ROZGRYWEK SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH WE WSZELKICH FORMACH AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ. 6.WSPIERANIE ROZWOJU KLUBU UCZELNIANEGO AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CURIE- SKŁODOWSKIEJ ORAZ ROZWOJU SPORTU NA UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ. 7.ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH. 8.WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI. 9.PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ. 10.WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 11.ORGANIZACJA SZKOLEŃ. 12.PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU. 13.OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 14.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. 15.DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS MŁODZIEŻY Z RODZIN O TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. 16.DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 17.PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. 18.PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.