XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18512.
KRS 0000495776, REGON 302633881, NIP 7811891982
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-01-27 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31061/19/447]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ltx sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaLTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaLTX GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica J.H. DĄBROWSKIEGO nr domu 75 nr lokalu 70 kod pocztowy 60-523 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki31.10.2019 R., REP. A NR 625/2019, NOTARIUSZ OLIMPIA DUDKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 2, § 3, § 4.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZOPIŃSKI
2.ImionaJACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTEKIELI
2.ImionaARTUR KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPACIOREK
2.ImionaKAZIMIERZ ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZOPIŃSKI
2.ImionaJACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPACIOREK
2.ImionaKAZIMIERZ ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

WYKREŚLIĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy11 PRODUKCJA NAPOJÓW

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy14 PRODUKCJA ODZIEŻY

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy24 PRODUKCJA METALI

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 3 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 5 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH

32

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

33

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

34

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

35

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

36

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy30 9 PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

37

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 PRODUKCJA MEBLI

38

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

39

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

40

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

41

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

42

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

43

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

44

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

45

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

46

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

47

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

48

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

49

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

50

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

51

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

52

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy50 TRANSPORT WODNY

53

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

54

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

55

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

56

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

57

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

58

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

59

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy61 3 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

60

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy61 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

61

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

62

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

63

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

64

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

65

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

66

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

67

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

68

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

69

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

70

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

71

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

72

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

73

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

74

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

75

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

76

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

77

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ