XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18851.
KRS 0000320473, REGON 180388480, NIP 8181676247
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-12-23 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16340/19/48]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Rms Polska sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI miejscowość ZAGORZYCE

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina ROPCZYCE miejscowość ROPCZYCE

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość ZAGORZYCE nr domu 12 B kod pocztowy 39-126 poczta ZAGORZYCE kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość ROPCZYCE ulica UL. MICKIEWICZA nr domu 107 kod pocztowy 39-100 poczta ROPCZYCE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.10.2019 R., REP. A NR 4848/2019, NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY; ZMIANA PAR. 2, PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 09 Z POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

WYKREŚLIĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

32

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

33

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

34

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

35

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA