XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

n) Stowarzyszenia

Pozycja 247645.
KRS 0000828924, REGON 386051018, NIP 6762580482
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-05-12 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4886/20/68]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza wydawnictw

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 58 (Działalność wydawnicza).

Liczba rekordów:
11 693

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza gabinetów stomatologicznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 86.23.Z (Praktyka lekarska dentystyczna).

Liczba rekordów:
33 258

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
3.Nazwa podmiotuSTOWARZYSZENIE INSPIRO
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA DIETLA nr domu 27 kod pocztowy 31-070 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejB.ALECHNOWICZ@GMAIL.COM

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu05.02.2020

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuPREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA I PODPISYWANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA UMÓW, DOKUMENTÓW W TYM DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoGRACA
2.ImionaDANIEL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoALECHNOWICZ
2.ImionaBARTOSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaALECHNOWICZ
2.ImionaHENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLATUSEK
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST: DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, EDUKACYJNA, OŚWIATOWA, NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, EDUKACYJNA, OŚWIATOWA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. PROMOCJA KULTURY I SZTUKI, MUZYKI TWORZONEJ PRZEZ LUDZI MŁODYCH. PROMOCJA KULTURY I SZTUKI NA TERENACH MIEJSKICH I WIEJSKICH. PROMOCJA KULTURY I DZIEDZICTWA POLSKIEGO W KRAJU I ZA GRANICĄ. WYDAWANIE KSIĄŻEK, CZASOPISM, PERIODYKÓW, PROWADZENIE PORTALI INTERNETOWYCH WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA TWÓRCZE. EDUKACJA W ZAKRESIE TWORZENIA FILMÓW, MULTIMEDIÓW. DZIAŁANIA I REALIZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZMIERZAJĄCYCH DO OCHRONY ZABYTKÓW I KRAJOBRAZU ORAZ KULTURY. PROMOCJA EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. INTEGROWANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. POPRAWA ŻYCIA NA TERENACH WIEJSKICH. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA RYNKU PRACY. EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH. WŁĄCZANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOLONTARYSTYCZNE AKCJE SPOŁECZNO - KULTURALNE. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INICJATYW ZWIĄZANYCH Z ANIMACJĄ I ROZWOJEM TWÓRCZOŚCI KULTURALNEJ, MUZYCZNEJ, ARTYSTYCZNEJ I AKTYWIZACJI SPORTOWEJ. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH OFERTĘ OBIEKTÓW I PLACÓWEK KULTURALNO - ARTYSTYCZNYCH SKUPIONYCH NA TERENIE POLSKI. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INICJATYW ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ I ROZWOJEM EDUKACJI. INSPIROWANIE, ROZWIJANIE I WSPIERANIE ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH I KULTURALNYCH W SPOŁECZEŃSTWIE. PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY JAK RÓWNIEŻ OSÓB DOROSŁYCH DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE I JEJ WSPÓŁTWORZENIA - TWORZENIE ŚRODOWISK KULTUROTWÓRCZYCH. WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ, PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH I MUZYCZNYCH. KSZTAŁTOWANIE I PROMOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW ETYCZNYCH WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA. PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW W ZAKRESIE MODY, DODATKÓW, W TYM BIŻUTERII, MALARSTWA, GRAFIKI, MUZYKI.