Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 55296.
KRS 0000005092, REGON 471544933, NIP 7251482632
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-03-29 r.
[BMSiG-54794/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Helios SA sprawozdanie finansowe

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane "Zgromadzeniem"), na dzień 30 września 2021 r., na godzinę 1100, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.:

a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020,

b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

6. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020,

c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020,

d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020,

e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,

g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,

h) wyboru członków Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).