Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 747620.
KRS 0000495246, REGON 302633208, NIP 7792419326
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-01-22 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21276/21/945]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Poznań

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Poznań (woj. wielkopolskie).

Liczba rekordów:
110 377

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2021.09.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaENITORA SPV01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaENITORA SPV01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy24 PRODUKCJA METALI

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy61 TELEKOMUNIKACJA

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

32

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

33

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 1 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI; NOTARIUSZ JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JĘDRZEJ BASIŃSKI W POZNANIU, REP. A NR 3758/2021 , 01.07.2021
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMANKIEWICZ
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 1 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI; NOTARIUSZ JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JĘDRZEJ BASIŃSKI W POZNANIU, REP. A NR 3758/2021 , 01.07.2021
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE