Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 73244.
KRS 0000130927, REGON 810033580, NIP 8510307492
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-09-23 r.
[BMSiG-72741/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Ship - Service" SA sprawozdanie finansowe

Likwidatorzy "SHIP - SERVICE" Spółki Akcyjnej w likwidacji w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 463, art. 466 i art. 467 ustawy Kodeks spółek handlowych i § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r., o godzinie 900, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.

6. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej i prawie własności budynków, położonej przy ul. Dębogórskiej 18 w Szczecinie, objętej księgą wieczystą KW nr SZ1S/00197233/4, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce SHIP - SERVICE S.A. w likwidacji w Warszawie przez PKN ORLEN S.A. w Płocku.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaprzestania stosowania zasad MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.