I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2219.
KRS 0000140661, REGON 277473494, NIP 6462502130
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-26 r.
[BMSiG-1182/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Instalmedia" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Instalmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000140661, posługująca się w obrocie nr NIP 646-25-02-130, REGON 277473494 , ogłasza, że w dniu 28 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 312.000,00 zł (trzysta dwanaście tysięcy złotych) z kwoty 2.192.000,00 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. do kwoty 1.880.000,00 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez umorzenie 624 (sześćset dwadzieścia cztery) udziałów własnych Spółki nabytych w celu ich dobrowolnego umorzenia od Wspólnika Spółki - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Instalmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, aby ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego Instalmedia Sp. z o.o.

Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłoszą sprzeciw, zostaną przez Spółkę zaspokojeni.
Wierzyciele, którzy sprzeciwu nie zgłoszą, uważani będą za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.