Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 28801.
SĄD REJONOWY W WADOWICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 397/20
[BMSiG-27533/2021]

Sąd Rejonowy w Wadowicach ogłasza, że do sygn. akt I Ns 397/20 prowadzone jest postępowanie z wniosku Wioletty Zawiły i Piotra Zawiły o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na ich rzecz własności nieruchomości położonej w Brodach, składającej się z działek numer 1071/6, o powierzchni 0,1949 ha, numer 1073/2, o powierzchni 0,1493 ha, widniejących w ewidencji gruntów pod nr jedn. rej. G1298 jedn. ewid. Kalwaria Zebrzydowska - Obręb 121803_5.0003 Brody, objętych Księgą Wieczystą nr KR1W/00084976/4, gdzie jako właściciel wpisana jest Barbara Karelus, córka Szczepana i Zofii.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Barbary Karelus, do zgłoszenia swego udziału w sprawie, w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności, pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.