Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 255126.
KRS 0000894764, REGON 388783725, NIP 7011030764
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2021-04-23 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17202/21/513]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza gabinetów paramedycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 86.90.D (Działalność paramedyczna).

Liczba rekordów:
6 767

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm - Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
451 776

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2021.04.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LWOWSKA nr domu 6 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-624 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejGABINET@PSYCHOLODZYLWOWSKA.PL
4.Adres strony internetowejWWW.PSYCHOLODZYLWOWSKA.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.02.2021, REP. A NR 304/2021, NOTARIUSZ AGATA BANASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPIOTROWICZ
2.ImionaKLAUDIA CZESŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego25.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPIOTROWICZ
2.ImionaMAJA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaINSTYTUT WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON146085776
4.Numer KRS0000415704 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTORIES SINDICATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON381241323
4.Numer KRS0000747977 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej45.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego45.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego45.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE BEZ UPRZEDNIEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PROWADZIĆ SPRAWY NIEPRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. JEŻELI JEDNAK PRZED ZAŁATWIENIEM SPRAWY PRZYNAJMNIEJ JEDEN Z POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW SPRZECIWI SIĘ JEJ PRZEPROWADZENIU, WYMAGANA JEST UPRZEDNIA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW. SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGAJĄ JEDYNIE UCHWAŁY KOMANDYTARIUSZY. OSOBA REPREZENTUJĄCA KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. SPÓŁKĘ INSTYTUT WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO SP. Z O.O. TO CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU KLAUDIA CZESŁAWA PIOTROWICZ-ZAKRZEWSKA.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaINSTYTUT WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON146085776
4.Numer KRS0000415704 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI