Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 45935.
KRS 0000251363, REGON 015255429, NIP 1132383725
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-02-21 r.
[BMSiG-45891/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Touk sp. z o.o. S.K.A. sprawozdanie finansowe

Komplementariusz Touk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000251363, niniejszym ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, w dniu 28 września 2022 r., o godz. 1000, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 30.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2021 rok.

9. Oświadczenie komplementariusza w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie zysku za rok 2021.

10. Zamknięcie obrad.