Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 25504.
KRS 0000076836, REGON 272797364, NIP 6460009023
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-29 r.
[BMSiG-25248/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Uchwałą z dnia 4 maja 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000076836, obniżyło kapitał zakładowy spółki z kwoty 147.974.000,00 zł (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) do wysokości 144.917.500,00 zł (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych) w drodze umorzenia 6.113 (sześć tysięcy sto trzynaście) udziałów wspólnika Gminy Miasta Tychy.

Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.