Raport: największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Największe firmy windykacyjne w Polsce w 2022 r.

Przeczytaj najnowsze opracowanie wywiadowni gospodarczej MGBI poświęcone największym firmom windykacyjnym działającym w Polsce.

W artykule znajdziesz:

  • listę ponad 70 firm windykacyjnych o największych przychodach
  • najważniejsze dane finansowe za lata 2020-2021
  • wskaźniki rentowności i ogólnego zadłużenia
  • informacje o wielkości zatrudnienia

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 49411.
KRS 0000041506, REGON 006089030, NIP 9290094065
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-05 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12844/22/853]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Handlowa Spółdzielnia Pracy "Domet" w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2023.01.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Nazwa spółdzielniHANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "DOMET"

WPISAĆ

3.Nazwa spółdzielniHANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "DOMET" W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoKARSKA
2.ImionaDOROTA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.NazwiskoNAWROCKA
2.ImionaRENATA AGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiNADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA UCHWAŁA NR 1/2022 Z DNIA 03.12.2022R. I UCHWAŁA NR 1/2022 Z 28.12.2022R. ,
3.Sposób reprezentacji spółdzielni przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKARSKA
2.ImionaDOROTA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)