Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 28657.
KRS 0000864387, REGON 387374060, NIP 5783144484
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2020-10-27 r.
[BMSiG-28262/2024]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kombinat Konopny SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 lipca 2024 r., o godzinie 1200, w kancelarii notarialnej Sławomir Wroński, pod adresem: Saperów 6/1 w Elblągu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów za rok 2023.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.