XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

g) Spółki akcyjne

Pozycja 87661.
KRS 0001086125, REGON 527655931, NIP 5252991760
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2024-02-05 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1982/24/364]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm - Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
441 956

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm - mazowieckie

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 066 322

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2024.02.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działaRÓŻALSKI WINDYKACJA SPÓŁKA AKCYJNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejKONTAKT@R-W.COM.PL
4.Adres strony internetowejWWW.R-W.COM.PL

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki10 STYCZNIA 2024 R., KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH LASKOWSKI, UL. PIŁSUDSKIEGO 5, 75-500, KOSZALIN, REPERTORIUM A NR 170/2024

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
4.Wzmianka o przyznaniu przez statut uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcjiNIE
5.Informacja, czy obligatariusze mają prawo do udziału w zyskuNIE

Rubryka 7. Dane jedynego akcjonariusza

1

6.Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji2000000
4.Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ
5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego200000,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości akcji objętych za aport0,00

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii2000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 11.

1.Wzmianka, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTAROŃ
2.ImionaDOMINIK MACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRÓŻALSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJASIŃSKI
2.ImionaCEZARY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKICIŃSKI
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE